Tramitació de l’alta com Agent digitalitzador

Red.es ja ha obert el període de sol·licituds per adherir-se com Agent Digitalitzador al programa d’ajudes per a la digitalització de petites, microempreses i autònoms, dintre del programa Kit Digital.

Tota interacció amb l’entitat pública es realitzarà de forma telemàtica a través de la Seu Electrònica de Red.es. El mail facilitat a la sol·licitud es farà servir per rebre qualsevol notificació per part de l’entitat.

El termini per presentar sol·licitud com Agent Digitalitzador es mantindrà obert tot el temps de durada del Programa Kit Digital.

A continuació us facilitem l’enllaç per descarregar les guies oficials publicades per Red.es.

Per a més informació sobre el procés de sol·licitud, Red.es posa a disposició el telèfon 900 909 001 de dilluns a divendres de 9h a 18h, i el correu electrònic info@acelerapyme.gob.es.
L’interessat ha d’indicar, en castellà:

– Assumpte: ADHESIÓN AGENTES DIGITALIZADORES – [Nombre de la entidad]
– Cos del correu: nom de l’entitat, dades de la persona que realitza la consulta, i text de la consulta.

Requeriments per ser Agent

  • Tenir domicili fiscal i centre de prestació d’activitat a la Unió Europea.
  • Tenir una facturació acumulada de, al menys, 100.000 € en els dos anys anteriors o 50.000€ a l’any anterior, a comptar des de la sol·licitud d’adhesió.
  • En el cas de les persones autònomes sense treballadors a càrrec, la facturació ha de ser de 70.000€ en els dos anys anteriors, o 35.000€ a l’any anterior, a comptar des de la sol·licitud d’adhesió.
  • La facturació acreditada ha de correspondre al mercat espanyol.
  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  • No tenir consideració d’empresa en crisi.
  • Tenir la condició d’empresa segons la definició que figura a l’Annex I del reglament (UE) nº 651 / 2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.
  • Disposar en el moment de la sol·licitud d’una pàgina web dedicada al Programa Kit Digital en un domini de l’Agent Digitalitzador, i on s’exposin les diferents solucions que ofereix dintre del programa.

Passos per fer la sol·licitud

1. Registrar-se a Red.es: el representant legal de l’empresa haurà de fer el registre al següent link :https://sedepkd.red.gob.es/oficina/autenticacion/autenticacion.do?action=alta. Si és mancomunat s’hauran de registrar tots els firmants i hauran de signar en tots els passos posteriors de la sol·licitud d’alta.

2. Un cop registrat procedir a identificar-se a Red.es mitjançant certificat digital o clau a través d’aquest link i clicant a “Accedir al Tràmit”: https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/anuncio-de-adhesion-de-agentes-digitalizadores-al-programa-de-ayudas-para-la
Des d’aquí es podrà accedir al formulari d´alta com a Agent Digitalitzador.

3. Un cop dintre accedirem al formulari de sol·licitud on haurem d’omplir les dades indicades de l’empresa, representant legal, etc.

4. Adjuntarem els documents requerits, en castellà. Han de ser còpies digitalitzades dels originals signades pel representant legal amb certificat digital.

5. Enviar la sol·licitud, signada pel representant legal i descarregar el justificant.

! Es recomana acceptar que Red.es faci les comprovacions necessàries per evitar haver d’aportar més documentació.
! El representant legal ha d’estar degudament acreditat al Colegio General del Notariado, preferentment amb poders generals.

L’espai on ens faran totes les notificacions, requeriments, resolucions, etc per part de Red.es es troba a https://sede.red.gob.es/es i accedir a la Carpeta del Ciutadà>>Els Meus Tràmits.

Quines dades es demanen a la sol·licitud?

DADES DEL SOL·LICITANT
Dades bàsiques: NIF, raó social, inici d’activitat, tipus d’entitat, mida de l´entitat, codi NACE.
Domicili fiscal: adreça, codi postal, comunitat autònoma, provincia, municipi.
Centre de prestació de les activitats objecte de la subvenció: adreça, codi postal, provincia, municipi.
– Dades del representant legal: NIF, nom i cognoms, telèfon de contacte, adreces d’email, tipus de representant.


DECLARACIÓ RESPONSABLE
On cal acceptar les següents Declaracions Responsables:
✓ Declaració responsable del compliments de requeriments de participació.
✓ Declaració responsable d’ausència de conflicte d’interessos.
✓ Declaració responsable de cessió i tractament de dades en relació amb lexecució dactuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).
✓ Declaració responsable de compromís en relació amb lexecució dactuacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) i compliment del principi de no causar dany significatiu (DNSH).


AUTORITZACIONS
L’entitat sol·licitant pot autoritzar a Red.es per verificar els requeriments i obligacions establerts mitjançant consultes a altres Administracions i Organismes Públics. Es recomana aquesta opció per evitar aportar més documentació.


DADES ECONÒMIQUES
– Exercici tancat (any)
– Dades económiques dels dos darrers anys tancats: xifres del Volum de Negoci Anual (en Euros)
– Dades de personal: plantilla mitja anual dels dos darrers anys tancats


EXPERIÈNCIA PRÈVIA EN PROJECTES SIMILARS
Haurà d’indicar-se els projectes finalitzats per l´entitat sol·licitant dels dos darrers anys que siguin similars als que han de ser desenvolupats per als beneficiaris en qualsevol de les categories de solucions de digitalització de Kit Digital.
Es requeriran dades com: raó social del client, NIF del client, nom del projecte, data de finalització, categoria associada, facturació.


SERVEIS A PRESTAR PER EL DIGITALITZADOR
Han de marcar-se totes les categories de solucions de digitalització en les que es demana adhesió. Només es pot oferir una solució per categoria. Per cada una de les categories, l´entitat sol·licitant haurà d’indicar:
– Portal web-URL, on hi hagi publicada la informació del servei
– Sector productiu, per indicar si es pot aplicar a qualsevol sector productiu o no.
– Zona geogràfica de l’actuació, especificant les provincies i comunitats autònomes on l’Agent Digitalitzador donarà servei.


DOCUMENTACIÓ

Alguns dels documents requerits no hauran de presentar-se si prèviament hem autoritzat a Red.es a fer les consultes pertinents.
– Acreditació de la representació del firmant
– Acreditació de tenir domicili fiscal i centre de prestació de serveis a la Unió Europea.
– Volum de factutació dels dos darrers anys tancats.
– Plantilla mitja de treballadors
– Volum de facturació en projectes similars
– Acreditació de la condició d’empresa
– Acreditació dèstar al corrent en obligacions tributàries i a la Seguretat Social.
– Declaració responsable