Factura electrònica

Objectiu

Digitalitzar el flux de factures expedides entre les empreses beneficiàries i els seus clients i de factures rebudes de proveïdors i assegurar, per mitjà de sistemes electrònics o informàtics, la digitalització i securització dels processos de negoci relacionats amb la facturació a les pimes.

IMPORT DE L’AJUDA
Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats 2.000 € (3 usuaris)
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats 2.000 € (3 usuaris)
Segment III. Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació 2.000 € (1 usuari)

Percentatges d’execució associat a les fases

Primera: 70%

Segona: 30%

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis

Aquesta solució inclou un nombre d’hores destinades a la parametrització per la definició de les particularitats, modificacions i configuració de la factura electrònica de venda, la numeració, idioma, descomptes, dades addicionals, visualització, formats, etc. Aquestes hores es determinen, per cada un dels segments definits a l’Article 8.2:

– Segment I (Petites empreses entre 10 i 49 empleats) i Segment II (Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i 9 empleats): 10 hores de parametrització.
– Segment III (Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació): 5 hores de parametrització.

Aquest procés és essencial per la posterior implantació de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les següents funcionalitats i serveis:

 • Factures en format estructurat: la solució haurà de permetre l’emissió de factures en formats estructurats, almenys en format FACTURA-E, per facilitar el seu tractament automatitzat.
 • Factures il·limitades: la solució haurà de permetre l’emissió d’un nombre il·limitat de factures.
 • Clients il·limitats: la solució haurà de permetre l’emissió de factures a un nombre il·limitat de clients.
 • Productes o serveis il·limitats: la solució haurà de permetre la creació d’un número il·limitat de productes i/o serveis facturables dintre del catàleg.
 • Enviament de factures per correu electrònic: la solució haurà de ser capaç d’enviar factures directament per correu electrònic.
 • Personalització de les factures: les factures generades per la solució hauran de ser personalitzables, incloent-hi la selecció del logotip.
 • Còpia de seguretat periòdica: la solució inclourà la realització de còpies de seguretat periòdiques amb possibilitat de, com a mínim, periodicitat diària.
 • 1 Gb d’Emmagatzematge/ Històric de factures: la solució proporcionarà un emmagatzematge de com a mínim 1 Gb per a les factures.
 • Integració amb altres solucions: la solució haurà de disposar d’APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines, així com permetre la càrrega de dades de forma manual.
 • Control de venciment de les factures: la solució haurà d’incloure un sistema de control de venciment de les factures.
 • Generació d’un registre de facturació, de forma simultània o immediatament anterior a l’expedició de cada factura, o en un format estandaritzat i garantitzant la integritat, conservació, accessibilitat, legibilitat, traçabilitat, e ineltarabilitat de les dades que composen el registre de facturació.
 • Emissió de factures verificables: La solució haurà d’emetre factures, tant en paper com en suport electrònic, que incloguin els elements necessaris per verificar-los contra l’Agència Tributària per part del comprador.
 • Verificació presencial: la solució haurà de permetre la verificació presencial del registre de facturació per part de les autoritats competents.
 • Declaració responsable: La solució haurà de disposar d’una declaració responsable per part del fabricant o desenvolupador acreditant que el programari compleix la normativa tributària vigent.

Compliment: La solució Factura Electrònica ha de permetre que el beneficiari pugui assegurar el compliment del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, els requisits de l’article 29.2.j) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre , General Tributària i la seva normativa de desenvolupament, així com qualsevol normativa que sigui aplicable.