Factura electrònica

Objectiu

Digitalitzar el flux d’emissió i recepció de les factures dels teus clients i proveïdors, assegurant la digitalització i protecció dels teus processos de negoci.

IMPORT DE L’AJUDA
Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats 2.000 € (inclou 3 usuaris)
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats 2.000 € (inclou 3 usuaris)
Segment III. Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació 1.000 € (inclou 1 usuari)
Segment IV. Empreses d’entre 50 i menys de 100 empleats 3.000 € (inclou 6 usuaris)
Segment V. Empreses d’entre 100 i menys de 250 empleats 3.000 € (inclou 6 usuaris)

Percentatges d’execució associat a les fases

Primera: 70%

Segona: 30%

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis

 • Factures en format estructurat: tindràs la possibilitat emetre factures en formats estructurats, almenys en format FACTURA-E, per a facilitar el seu tractament automatitzat.
 • Factures il·limitades: podràs emetre i rebre un nombre il·limitat de factures.
 • Clients il·limitats: tindràs la capacitat d’enviar factures a un nombre il·limitat de clients.
 • Productes o serveis il·limitats: podràs crear un nombre il·limitat de productes i/o serveis facturables dins del catàleg.
 • Enviament i recepció de factures: la solució implantada per l’Agent Digitalitzador de la teva elecció et possibilitarà enviar i rebre factures electròniques directament, almenys per correu electrònic.
 • Personalització de factures: les factures seran personalitzables, incloent-hi la selecció del teu logotip.
 • Còpies de seguretat periòdiques: podràs realitzar còpies de seguretat, amb possibilitat de, almenys, una periodicitat diària.
 • Emmagatzematge/Històric de factures: Si pertanys als segments I, II o III tindràs, almenys, 1 GB per a les factures. Per als segments IV i V es proporcionarà un emmagatzematge de, almenys, 10 GB.
 • Integració amb altres solucions: la solució haurà de disposar de APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines, així com permetre la càrrega de dades de manera manual.
 • Control de venciment de les factures: tindràs un sistema de control del venciment de les factures.
 • Generació d’un registre de facturació: la solució et permetrà generar un registre de facturació, de manera simultània o immediatament anterior a l’expedició de cada factura.
 • Emissió de factures verificables: la solució haurà d’habilitar l’emissió de factures, tant en paper com de manera electrònica, que puguin ser verificables amb l’Agència Tributària per part del comprador.
 • Verificació presencial: la solució haurà de permetre la verificació presencial del registre de facturació per part de les autoritats competents.
 • Declaració responsable: la solució haurà de disposar d’una declaració responsable per part del fabricador o desenvolupador acreditant que el programari compleix amb la normativa tributària vigent.
 • Compliment: podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, els requisits de l’article 29.2.j) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària i la seva normativa de desenvolupament, així com qualsevol normativa d’aplicació.