Gestió de clients

Objectiu

Digitalitzar i optimitzar la gestió de les relacions comercials amb els clients.

IMPORT DE L’AJUDA
Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats 4.000 € (inclou 3 usuaris)
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats 2.000 € (inclou 1 usuari)
Segment III. Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació 2.000 € (inclou 1 usuari)
Segment IV. Empreses d’entre 50 i menys de 100 empleats 10.000 € (inclou 10 usuaris)
Segment V. Empreses d’entre 100 i menys de 250 empleats 14.000 € (inclou 15 usuaris)

Percentatges d’execució associat a les fases

Primera: 70%

Segona: 30%

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis

  • Gestió de clients: la solució haurà d’emmagatzemar i permetre la consulta de dades de cada client des de la seva alta com oportunitat de negoci i la simulació de compra de productes o contractació de serveis.
  • Gestió de clients potencials (leads): la solució haurà de permetre que es puguin donar d’alta nous leads de forma manual o per importació de fitxer. Les dades associades a cada lead haurà de permetre la seva gestió comercial per tal de convertir-los en clients. La solució inclourà la funcionalitat de parametrització de regles de negoci per a l’assignació de leads segons diferents criteris.
  • Gestió d’oportunitats: la solució haurà de gestionar totes les oportunitats de negoci que impliqui l’enviament, al client potencial, d’ofertes i pressupostos. A més, la solució contemplarà l’estat de cada oportunitat (en anàlisi, oferta presentada, en negociació, guanyades, cancel·lades, etc.)
  • Accions o tasques comercials: la solució ha d’oferir la possibilitat de crear accions o tasques comercials, tant de forma manual com automàtica.
  • Reporting, planificació i seguiment comercial: la solució ha d’oferir eines de seguiment mitjançant indicadors KPI’s, pipeline i altres, amb diferents nivells d’agregació d’informació en funció del perfil de l’usuari de la solució. S’han de poder generar informes de seguiment i monitoratge de l’activitat comercial, contemplant ratis d’eficiència, estat de fases, pipeline i altres atributs mesurables (productes, cotitzacions, etc.), i segons els canals , perfils, rols i/o fases comercials. Aquests informes podran mostrar, com a mínim, dades mensuals, acumulades i/o comparatives entre diferents exercicis comercials.
  • Alertes: la solució haurà de permetre visualitzar alertes de clients en format gràfic de diferent tipologia (icones, missatges emergents, etc)
  • Gestió documental: la solució ha d’incloure un software per la gestió centralitzada de la documentació, capaç d’insertar i/o vincular documents tant relatius a l’activitat comercial, com els proporcionats per els propis clients.
  • Disseny responsive: la interfície de la solució ha d’adaptar-se per ser funcional a qualsevol mena de dispositiu.
  • Integració amb diferents plataformes: disponibilitat d’APIs o Web Services per la consolidació de la informació i dades de tota l’empresa.