Gestió de processos

Objectiu

Digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius de les empreses beneficiàries.

IMPORT DE L’AJUDA
Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats 6.000 € (inclou 10 usuaris)
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats 3.000 € (inclou 3 usuaris)
Segment III. Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació 2.000 € (inclou 1 usuari)
Segment IV. Empreses d’entre 50 i menys de 100 empleats 15.000 € (inclou 20 usuaris)
Segment V. Empreses d’entre 100 i menys de 250 empleats 18.000 € (inclou 25 usuaris)

Percentatges d’execució associat a les fases

Primera: 70%

Segona: 30%

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis

Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: tindràs digitalitzats i/o automatitzats processos (horitzontals i verticals) com ara:

 • Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/per pagar, gestió d’actius i generació de tancaments i balanços, etc.
 • Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures, adaptats als requisits de l’article 29.2.j) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, i a la seva normativa de desenvolupament.
 • Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc.
 • Inventari: previsió, nivells d’estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc.
 • Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
 • Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc.
 • Logística: gestió de flotes i rutes, entre altres.

S’entén per solució horitzontal aquella que agrupa o suporta diversos processos de la cadena de valor, mentre que solució vertical és aquella que suporta un únic procés dins de la cadena de valor de la teva pime.

 • Integració amb diverses plataformes: la solució disposarà de APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines.
 • Actualitzable: accediràs a actualitzacions de la solució amb noves versions.
 • Escalable: si la teva empresa creix o canvia estructuralment, la solució s’adaptarà a aquests canvis
 • Compliment: podràs assegurar el compliment de la normativa aplicable, en concret del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Reial decret 1619/2012, així com qualsevol normativa d’aplicació.
 • Mòduls individuals: es podran incorporar nous mòduls individuals, sent aquests aquells que agrupen o suporten un únic subproceso de la cadena de valor de la teva pime, sobre una solució de gestió de processos ja existent. No obstant això, no podrà consistir en un desenvolupament, progrés, augment o enriquiment dels serveis i funcionalitats de la solució existent. Tampoc podrà ser l’actualització a causa de releases que el proveïdor publiqui sobre una versió de programari, ni upgrades o millora de versions existents. El nou mòdul individual que s’implanti ha de complir amb tots els requisits establerts en les bases d’aquesta categoria i ha d’oferir-se a preu de mercat.