Gestió de processos

Objectiu

Digitalitzar i/o automatitzar processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius de les empreses beneficiàries.

IMPORT DE L’AJUDA
Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats 6.000 € (10 usuaris)
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats 2.000 € (3 usuaris)
Segment III. Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació 500 € (1 usuari)

Percentatges d’execució associat a les fases

Primera: 70%

Segona: 30%

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis

Aquesta solució inclou un nombre d’hores destinades a la parametrització per la definició de les particularitats dels processos de comercialització, així com per la càrrega de dades. Aquestes hores es determinen, per cada un dels segments definits:

– Segment I (Petites empreses entre 10 i 49 empleats): 60 hores de parametrització.
– Segment II (Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys 10 empleats) i II (Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació): 45 hores de parametrització.

Aquest procés és essencial per la posterior implantació de la solució de digitalització que proporcionarà, com a mínim, les següents funcionalitats i serveis:

  • Digitalització i/o automatització de processos i fluxos de treball: la solució haurà de permetre la digitalització de processos de negoci relacionats amb els aspectes operatius o productius. (*Veure exemples)
  • Integració amb diferents plataformes: la solució haurà de disposar d’APIs o Web Services per a la seva integració amb altres eines.
  • Actualitzable: la solució haurà de ser actualitzable amb noves versions.
  • Escalable: la solució haurà de poder adaptar-se als possibles creixements o canvis en l’estructura de la pime.

Compliment: la solució haurà de permetre que el beneficiari pugui assegurar el compliment del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació del Real Decret 1619/2012, així com de qualsevol normativa d’aplicació. En especial, els processos de facturació i comptabilitat, inventaris i compres i pagaments hauran de garantir la integritat, conservació, accessibilitat, llegibilitat, traçabilitat i inalterabilitat dels registres d’acord amb la normativa aplicable.

 

 

* Alguns exemples de processos que poden ser digitalitzats i/o automatitzats:

– Comptabilitat/finances: comptes per cobrar/pagar, gestió d’actius i generació de tancaments i balanços, etc
– Facturació: automatització dels processos de facturació amb la generació de pressupostos, albarans i factures.
– Projectes: control de pressupostos, costos, estimacions, optimització dels recursos, etc
– Inventari: previsió, estoc, enviaments, distribucions, devolucions i cancel·lacions, etc
– Compres i pagaments: gestió de comandes de compra i proveïdors.
– Recursos humans: gestió dels recursos humans, nòmines, etc
– Logística: gestió de flotes i rutes, entre altres.