Marketplace

Objectiu

Dirigir les referències/productes dels beneficiaris per ajudar a la marca a incrementar el seu nivell de vendes, optimitzant els recursos existents, seleccionant els canals de distribució adequats i adaptant les referències/productes a les necessitats externes.

IMPORT DE L’AJUDA
Segment I. Petites empreses entre 10 i 49 empleats 2.000€
Segment II. Petites empreses o Microempreses d’entre 3 i menys de 10 empleats 2.000€
Segment III. Microempreses d’entre 1 i menys de 3 empleats i persones en situació d’autoocupació 2.000€
Segment IV. Empreses d’entre 50 i menys de 100 empleats
Segment V. Empreses d’entre 100 i menys de 250 empleats

Percentatges d’execució associat a les fases

Primera: 70%

Segona: 30%

Requeriments mínims. Funcionalitats i serveis

  • Estudi previ d´alternatives i alta a la plataforma: Obertura de compte i alta del perfil del baneficiari, pel seu compte, com a mínim en una (1) plataforma de Marketplace i, al menys, a un (1) pais.
  • Anàlisi de la competència: Realització d’una investigació de mercat focalitzada en les característiques dels competidors per millorar el procés de presa de decisions i assolir una posició competitiva.
  • Disseny i definició de l’estratègia de negoci: Generació de l’estratègia de negoci per assolir la consecució dels objectius desitjats orientant els recursos disponibles cap a aquesta finalitat.
  • Producció dels catàleg de referències: Anàlisi de les categories a comercialitzar per seleccionar, com a mínim, deu (10) productes aliniats amb l’estratègia de negoci, excepte en el cas que el Beneficiari no disposi d’aquest número, en aquest cas podrà ser inferior.
  • Creació del contingut del listing: Definició de, com a mínim, deu (10) descripcions del catàleg de referències, excepte en el cas que el Beneficiari no disposi d’aquest número, en aquest cas podrà ser inferior.
  • Alta de referències: Càrrega de, com a mínim, deu (10) referèncias, i les seves respectives descripcions i fotografies, a la plataforma, excepte en el cas que el Beneficiari no disposi d’aquest número, en aquest cas podrà ser inferior, acompanyat per la descripció i fotografía individual de cada producte.

L’ import de l’ajuda no incluirà el cost associat a la subscripció o alta a la plataforma de Marketplace ni els costos variables associats a la venda de les referèncias donades d’alta a la plataforma.