Preguntes Freqüents per Empreses Beneficiàries

Ja poden accedir les empreses a aquestes ajudes?

Les empreses beneficiàries d’entre 10 i 49 treballadors podran acollir-se a la primera convocatòria, i podran sol·licitar el bo digital a partir del 15 de març de 2022 a les 11h, i fins al 31 de desembre de 2024 a les 11h, o fins exhauriment del pressupost.

Les empreses beneficiàries d’entre 3 i menys de 10 treballadors podran acollir-se a la segona convocatòria, i podran sol·licitar el bo digital a partir del 2 de setembre de 2022 i fins al 31 de desembre de 2024 a les 11h , o fins exhauriment del pressupost.

Les empreses beneficiàries que siguin persones autònomes o empreses d’entre 0 i menys de 3 treballadors podran acollir-se a la segona convocatòria, i podran sol·licitar el bo digital a partir del 2 de setembre de 2022 i fins al 31 de desembre de 2024 a les 11h , o fins exhauriment del pressupost.

La resta de segments hauran d’esperar a que obri la seva convocatòria.

Quantes solucions i agents digitalitzadors poden escollir les empreses beneficiàries?

Podran contractar tantes solucions i signar contractes amb tants Agents Digitalitzadors com vulguin, fins esgotar l´import del seu bo digital. Però només podran contractar una solució de digitalització per cada categoria establerta, i sempre dintre dels terminis de temps indicats a la convocatòria.

Haig de saber quines solucions contractaré i amb quin Agent Digitalitzador per sol·licitar el bo digital?

No, per sol·licitar el bo digital no cal indicar quines solucions de digitalització es contractaran ni als Agents Digitalitzadors que es contractaran. Només cal complir els requeriments que marca la convocatòria i haver realitzat prèviament el test de Maduresa Digital.

Caduca el bo digital?

Si, un cop l´empresa beneficiària ha sigut informada que ja té disponible el seu bo digital, té com a màxim 6 mesos per formalitzar els Acords de Prestació amb els agents digitalitzadors amb els que vulgui treballar.

Com puc saber el número de treballadors de la meva empresa?

El número de treballadors de l’empresa ens permet saber en quin segment estem i per tant l’import del bo digital que podem rebre.  Cal fer consulta al vostre portal de la Seguretat Social on trobareu la plantilla mitjana de l’empresa.
Les dates a tenir en compte per fer consulta de la plantilla mitjana depenen de cada convocatòria.

Adjunt trobareu instruccions per fer la consulta de forma telemàtica a la Seguretat Social

Es poden fer servir aquestes ajudes per subvencionar la substitució de solucions digitals que ja tingui la pime?

Si, sempre que suposin una millora funcional important. En aquests casos, l’Agent Digitalitzador haurà de determinar a l’Acord de Prestació de Solucions de Digitalització les millores funcionals concretes que es compromet a implantar respecte de les solucions ja adoptades prèviament per el beneficiari.

Quins costos NO poden ser subvencionables?
 • Els impostos sobre les rendes de persones físiques o jurídiques, així com altres tributs i taxes, ja siguin nacionals, autonòmiques o locals.
 • Els interessos dels deutes
 • Els interessos de mora, els recàrrecs i les sancions administratives i penals
 • Despeses financeres
 • Despeses d’infraestructura i obra civil
 • Terrenys
 • Hardware
 • Serveis de telecomunicació i connectivitat a Internet
 • Les despeses relatives a la compensació per labors prestades per tercers per a l’obtenció de les presents ajudes (despeses per prestació de serveis d’assessoria, gestoria o similar)
Qui cobrarà l’ajuda?

Tot i que els beneficiaris del Kit Digital son les pimes, els diners s’abonaran directament als Agents Digitalitzadors amb qui hagin signat l’Acord de Prestació de Solucions de Digitalització. En aquest acord haurà de quedar reflectit que l’empresa beneficiària cedirà el cobrament de l’ajuda a l’agent o agents digitalitzadors amb qui treballarà.

En qualsevol cas, l´empresa beneficiària sí que haurà de declarar les ajudes.

Les quantitats que no siguin bescanviades per solucions contractades no arribaran a ser transmeses als agents digitalitzadors.

Aquelles que sí estiguin contractades però finalment no es desenvolupin, seran reemborsades a Red.es

Quan s’ha de fer l’Acord de Prestació de Solucions Digitals?

Un cop l´empresa sol·licitant del bo digital ha estat notificada de forma positiva en l’atorgament de l’ajut, hi ha un termini de 6 mesos per ambdues parts per signar l’Acord de Prestació de Solucions Digitals.

Guia per l’Acord de Prestació de Solucions Digitals?
Què es la plataforma www.kitdigital.net?

És un espai que PIMEC ofereix als seus associats per promoure les relacions comercials entre les empreses beneficiàries i els agents digitalitzadors, a nivell autonòmic.

L´objectiu és:

 • Oferir assessorament a aquelles empreses tecnològiques associades a PIMEC que vulguin ser Agents Digitalitzadors, tant per el registre a la plataforma de Red.es com a kitdigital.net. A la plataforma també podran exposar totes les seves solucions digitals.
 • Oferir informació a través dels nostres canals a qualsevol empresa que vulgui ser beneficiària d’un bo digital. Addicionalment, oferirem serveis de tramitació de sol·licitud d’aquest ajut, que serà totalment gratuït per els nostres associats.
Pot una empresa buscar assessorament i ajuda en un tercer (gestor, assessor, associació)?

Si, a aquesta figura se la coneix com a Representant Voluntari. Les despeses derivades dels serveis dels representants voluntaris no són subvencionables.

PIMEC actuarà com a representant voluntari de les empreses sol·licitants que ho desitgin. Els serveis derivats no tindran cap cost per els associats a PIMEC.

Pot una empresa sol·licitar l’ajuda a través d´un representant voluntari?

Si, un representant voluntari pot sol·licitar l’ajuda en nom d’una empresa i fer servir el seu certificat digital, però no pot signar els contractes de prestació de serveis, això ho ha de fer directament l’empresa beneficiària.

Necessiten les empreses sol·licitants disposar de certificat digital?

Si, totes les gestions es realitzaran de forma telemàtica i és necessari disposar de certificat digital. No obstant, si l´empresa sol·licita l´ajuda a través d’un tercer (representant legal o representant voluntari), només caldrà que aquest últim disposi de certificat digital.

Amb quin criteri es concedeixen les ajudes? Quins terminis hi han?

Les ajudes s’atorgaran per ordre d´inscripció, i seran acceptades sempre i quan compleixin tots els requeriments. NO es tracta d’una licitació per concurrència competitiva.

El termini de presentació de les sol·licituds serà al menys de 3 mesos des de la publicació de cada convocatòria o fins a l’exhauriment del pressupost. Les sol·licituds seran resoltes i notificades en un termini màxim de 6 mesos des de la publicació de la convocatòria.

Com es comunicaran les resolucions de les ajudes?

Es preveu comunicació directa amb les empreses sol·licitants. També quedarà publicat a la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Quins passos ha de seguir una pime per demanar les ajudes?

El primer serà enregistrar-se al portal de Acelera Pyme (www.acelerapyme.gob.es) on haurà els test disponibles per avaluar el seu nivell de maduresa digital. L’opció de registre i de realització dels test ja estan disponibles.

Quan quedi oberta la primera convocatòria del Kit Digital quedarà habilitat el formulari per sol·licitar les ajudes, que es farà sempre de forma telemàtica. La primera revisió de la informació aportada serà automatitzada, per tant es preveu la resolució de forma àgil.

Un cop rebut el Bo de Digitalització, l’empresa beneficiària podrà bescanviar el seu import al catàleg de solucions digitals i contactar amb l’Agent Digitalitzador que desitgi per signar el corresponent contracte de prestació de servei.

És obligatori el test de Maduresa Digital?

Sí, el primer test de Diagnòstic Digital és obligatori, però no condicionarà ni els serveis a escollir ni l´import de l’ajuda. Addicionalment es trobaran dos test de caràcter voluntari per avaluar les necessitats en transformació digital i la ciberseguretat a l´empresa.