Preguntes Freqüents per Agents Digitalitzadors

Què és un Agent Digitalitzador?

Són aquelles empreses tecnològiques què disposen de solucions i serveis tecnològics i què vulguin oferir-los a les empreses i autònoms què ho sol·licitin dintre del programa Kit Digital.

Un Agent Digitalitzador pot sol·licitar un bo digital?

No, els agents digitalitzadors no poden ser beneficiaris d’un bo digital, ni les empreses o persones físiques a qui aquests contractin o subcontractin per la prestació, ja sigui part o la totalitat d’una solució de digitalització.

Quines condicions cal complir per ser Agent Digitalitzador?
 • Tenir domicili fiscal i centre de prestació d’activitat a la Unió Europea.
 • Tenir una facturació acumulada de, al menys, 100.000 € en els dos anys anteriors o 50.000€ a l’any anterior, a comptar des de la sol·licitud d’adhesió.
 • En el cas de les persones autònomes sense treballadors a càrrec, la facturació ha de ser de 70.000€ en els dos anys anteriors, o 35.000€ a l’any anterior, a comptar des de la sol·licitud d’adhesió.
 • La facturació acreditada ha de correspondre al mercat espanyol.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
 • No tenir consideració d’empresa en crisi.
 • Tenir la condició d’empresa segons la definició que figura a l’Annex I del reglament (UE) nº 651 / 2014 de la Comissió, de 17 de juny de 2014.
 • Disposar en el moment de la sol·licitud d’una pàgina web dedicada al Programa Kit Digital en un domini de l’Agent Digitalitzador, i on s’exposin les diferents solucions que ofereix dintre del programa.
Quines altres obligacions tenen els Agents Digitalitzadors?
 • Comunicar, en cas de requeriment per part de Red.es, les empreses contractades, si n´hi ha, amb les que prestaran cada una de les solucions de digitalització, així com la feina generada tant en l’Agent Digitalitzador com en les diferents empreses contractades.
 • Mencionar, en les accions de comunicació, publicacions, web, etc que el finançament dels ajuts s’efectua amb els fons del “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España”, finançat per el “Plan europeo Next Generation EU”.
 • Prestar la col·laboració deguda en les comprovacions de la correcta prestació de les actuacions subvencionades, especialment en cas d’auditories.
 • Col·laborar en la justificació i presentar la documentació corresponent.
 • No promocionar a canals de Kit Digital productes o serveis que no corresponguin amb les referencies publicades al catàleg de solucions de digitalització, i no condicionar al beneficiari a contractar cap altre producte que no correspongui a aquest catàleg.
 • Complir totes les condicions exigides per ser Agent Digitalitzador
 • Tenir el compromís de generar a Espanya els llocs de feina necessaris per la prestació dels serveis vinculats a Kit Digital.
 • Mantenir el domicili fiscal i centre de prestació de les activitats subvencionables a la Unió Europea.
 • Complir amb les obligacions de l’article 11
 • Establir mides per evitar el frau en el compliment del que està exigit per la normativa de subvencions públiques, com impedir falsificació o doble finançament.
 • En el cas d’Agents Digitalitzadors de més de 1.000 empleats o amb un volum de negoci anual superior a 100 milions d’euros, han de prestar serveis de forma obligatòria a tota la geografia espanyola.
Quan i com es poden donar d´alta els Agents Digitalitzadors?

Des del 11 de gener, les empreses de serveis digitals ja poden sol·licitar la seva adhesió com a Agents Digitalitzadors, i es podrà fer en qualsevol moment durant tot el període en que estigui obert el programa Kit Digital (durant 2022 i 2023)

El primer pas és enregistrar-se a través de la seu electrònica de Red.es en aquest link:

https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/anuncio-de-adhesion-de-agentes-digitalizadores-al-programa-de-ayudas-para-la

Un cop registrat procedirà a identificar-se a Red.es mitjançant certificat digital o clau a través d’aquest link i clicant a “Accedir al Tràmit”: https://sede.red.gob.es/es/procedimientos/anuncio-de-adhesion-de-agentes-digitalizadores-al-programa-de-ayudas-para-la

Des d’aquí es podrà accedir al formulari d´alta com a Agent Digitalitzador i omplir les dades que es sol·liciten.Aquesta opció es mantindrà oberta durant tota la vigència del programa Kit Digital.

Paral·lelament, les empreses de serveis digitals associades a PIMEC, que ja siguin Agents Digitalitzadors, també podran sol·licitar en breu el seu registre a la plataforma kitdigital.net.

Com justificar l'experiència amb projectes realitzats

Durant el procediment d’alta com a Agent Digitalitzador es demanarà indicar els projectes finalitzats per l’entitat sol·licitant dels dos darrers anys que siguin similars als que han de ser desenvolupats per als beneficiaris en qualsevol de les categories de solucions de digitalització de Kit Digital.

Es requeriran dades com: raó social del client, NIF del client, nom del projecte, data de finalització, categoria associada, facturació.

Cal afegir projectes fins arribar a l’import mínim de facturació sol·licitat  (tenir una facturació acumulada de, al menys, 100.000 € en els dos anys anteriors o 50.000€ a l’any anterior, a comptar des de la sol·licitud d’adhesió. En el cas de les persones autònomes sense treballadors a càrrec, la facturació ha de ser de 70.000€ en els dos anys anteriors, o 35.000€ a l’any).

Aquests projectes poden ser de qualsevol de les categories incloses a Kit Digital, tot i que l’Agent Digitalitzador només estigui fent oferta d’alguna categoria en concret, si bé, sempre és preferible que coincideixin.

Exemple: la meva empresa es dedica a fer projectes web, ecommerce, xarxes socials i ciberseguretat.
Però com a Agent Digitalitzador només vull publicar serveis web i ecommerce al catàleg de solucions digitals de Kit Digital.
A l’hora de fer la sol·licitud, puc demostrar l’experiència prèvia amb projectes de web, ecommerce, xarxes socials i ciberseguretat
Però, si puc arribar a justificar l’import només amb projectes de les categories que jo ofereixo a Kit Digital, millor.

Amb qui haig de contactar si tinc dubtes en el procés de registre o per reportar una incidència?

Per a més informació sobre el procés de sol·licitud, Red.es posa a disposició el telèfon 900 909 001 de dilluns a divendres de 9h a 18h, i el correu electrònic info@acelerapyme.gob.es.
L’interessat ha d’indicar, en castellà:

– Assumpte: ADHESIÓN AGENTES DIGITALIZADORES – [Nombre de la entidad]
– Cos del correu: nom de l’entitat, dades de la persona que realitza la consulta, i text de la consulta.

Quines dades es demanen a la sol·licitud d’Agent Digitalitzador?

Les teniu explicades en aquest enllaç (https://www.kitdigital.net/alta-agent-digitalitzador/)

Què es la plataforma www.kitdigital.net?

És un espai de trobada tant per els socis que vulguin ser beneficiaris del bo digital com per aquells altres que vulguin ser Agents Digitalitzadors (prèviament han d’estar donats d’alta com agents a Red.es).

L’objectiu és oferir assessorament i promoure els contactes i l’activitat comercial entre els nostres associats per extreure el màxim profit del programa Kit Digital.

Addicionalment, oferirem serveis de tramitació del bo digital d’aquest ajut, que serà totalment gratuït per els nostres associats.

Com pot ajudar Pimec als Agents Digitalitzadors?

Pimec ha posat al vostre abast la web www.kitdigital.net on volem facilitar tota la informació disponible de la forma més clara possible. Trobareu un formulari a  https://www.kitdigital.net/agents-digitalitzadors/   on, si us apunteu, us mantindrem informats de totes les novetats.
Properament obrirem un marketplace on els agents digitalitzadors que siguin socis de Pimec podran oferir les seves solucions de forma més directe a les empreses beneficiàries.
Pimec també realitzarà la tramitació del bo digital de les empreses beneficiàries que siguin sòcies de Pimec, de forma gratuïta.

És obligatori estar donat d’alta com Agent Digitalitzador a Red.es?

Si, per poder actuar com a Agent Digitalitzador del programa Kit Digital cal estar donat d’alta a Red.es de forma obligatòria, tant si es vol formar part del marketplace de PIMEC  www.kitdigital.net, com si no.

Quantes sol·licituds d’adhesió es poden presentar per Agent Digitalitzador?

Només s´acceptarà una sol·licitud per Agent Digitalitzador. En cas de fer més d’una sol·licitud només es considerarà vàlida la primera. En cas que la resolució sigui negativa, es podrà torna a presentar una nova sol·licitud d´adhesió.

Com poden els Agents Digitalitzadors donar d´alta les seves solucions digitals?

Un cop han sol·licitat la seva adhesió com a Agents Digitalitzadors i han estat validats a través Red.es, poden indicar quines solucions volen oferir per mitjà de la mateixa plataforma, indicant categoria, a quin tipus de pimes es dirigeixen o a quin territori poden donar servei.

Les solucions digitals hauran de complir els requeriments mínims per cada una de les 10 categories de solucions (consulteu a les fitxes de cada categoria a www.kitdigital.net , o a les bases de la convocatòria), i només poden oferir una solució per cada categoria.

Quantes solucions i agents digitalitzadors poden escollir les empreses beneficiàries?

Podran contractar tantes solucions i signar contractes amb tants Agents Digitalitzadors com vulguin, fins esgotar l´import del seu bo digital. Però només podran contractar una solució de digitalització per cada categoria establerta, i sempre dintre dels terminis de temps indicats a la convocatòria.

Quins requeriments tenen les categories de Solucions de Digitalització?

Cada categoria de les Solucions de Digitalització té els seus propis requeriments mínims que podeu consulta en aquesta mateixa web www.kitdigital.com.

D´altra banda, totes les categories exigiran:

 • La prestació d’un servei de suport davant incidències amb un termini de resolució de menys de 24 hores. Es podrà realitzar de forma remota. Els beneficiaris disposaran d’un servei d’atenció al client telefònic i per email
 • Formació per al beneficiari que permeti l’adquisició de coneixements bàsics per a l’ ús inicial i posterior gestió de la solució de digitalització.
Quin contingut ha de tenir la pàgina web dedicada al Programa Kit Digital d’un Agent Digitalitzador?

Un dels requeriments per adquirir la condició d’Agent Digitalitzador és disposar, en el moment de fer la sol·licitud, d´una web específica per al programa Kit Digital que exposi els serveis de digitalització que s’ofereixen en el marc d’aquest ajut.

La web ha de disposar, com a mínim, de la següent informació:

 1. Informació i comunicació:
  Ha de mostrar de forma clara que la informació exposada està relacionada amb el programa Kit Digital, fent menció als fons europeus “Next Generation UE” dintre del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Cal incloure el logo oficial de “Next Generation EU”, així com els logos oficials del Programa Kit Digital (logos disponibles al portar Acelera Pyme).
 2. Solucions de digitalització que s’ofereixen:
  Cal incloure la categoria de cada solució, el seu nom, descripció, segment de mida del beneficiari a qui va dirigit, preu o rang de preu de les solucions, i/o qualsevol altre informació que es consideri rellevant.
Es poden fer servir aquestes ajudes per subvencionar la substitució de solucions digitals que ja tingui l’empresa beneficiària?

Si, sempre que suposin una millora funcional important. En aquests casos, l’Agent Digitalitzador haurà de determinar a l’Acord de Prestació de Solucions de Digitalització les millores funcionals concretes que es compromet a implantar respecte de les solucions ja adoptades prèviament per el beneficiari.

Quins costos NO poden ser subvencionables?
 • Els impostos sobre les rendes de persones físiques o jurídiques, així com altres tributs i taxes, ja siguin nacionals, autonòmiques o locals.
 • Els interessos dels deutes
 • Els interessos de mora, els recàrrecs i les sancions administratives i penals
 • Despeses financeres
 • Despeses d’infraestructura i obra civil
 • Terrenys
 • Hardware (excepte en la categoria Lloc de feina segur, o com a part de la implementació d’una solució de digitalització si és imprescindible per al seu ús)
 • Serveis de telecomunicació i connectivitat a Internet
 • Les despeses relatives a la compensació per labors prestades per tercers per a l’obtenció de les presents ajudes (despeses per prestació de serveis d’assessoria, gestoria o similar)
Com cobrarà l’Agent Digitalitzador?

Tot i que els beneficiaris del Kit Digital son les pimes que han sol·licitat el bo digital, els diners s’abonaran directament als Agents Digitalitzadors amb qui hagin signat l’Acord de Prestació de Solucions de Digitalització. En aquest acord haurà de quedar reflectit que l’empresa beneficiària cedirà el cobrament de l’ajuda a l’agent o agents digitalitzadors amb qui treballarà. Si el cost total de la solució de digitalització és superior a la quantitat subvencionada, el beneficiari haurà d’abonar la diferència més l’IVA del total.

En qualsevol cas, l´empresa beneficiària sí que haurà de declarar les ajudes.

Les quantitats que no siguin bescanviades per solucions contractades no arribaran a ser transmeses als agents digitalitzadors.

Aquelles que sí estiguin contractades però finalment no es desenvolupin, seran reemborsades a Red.es

Quan cobrarà l’Agent Digitalitzador?

Durant la prestació de la solució digital, l’Agent Digitalitzador, en nom del beneficiari, ha de presentar la justificació de les accions realitzades. L´Agent Digitalitzador rebrà el pagament del bo digital en dos parts, corresponent a les 2 fases de la prestació del servei:

 • Fase 1.
  Un primer pagament a compte amb la justificació de la primera fase , que té un termini màxim de 3 mesos, i s’inicia amb la validació de l’Acord de Prestació de Solucions de Digitalització. Durant aquesta fase s’ha de realitzar la instal·lació i desenvolupament de la solució, així com el pagament de la factura emesa per l´Agent Digitalitzador Adherit, prèvia conformitat del beneficiari.
  Aquesta fase finalitza en el moment que l’Agent Digitalitzador pot afirmar que ha fet la instal·lació de la solució, i el beneficiari aixói ho pot confirmar. En aquest moment, es podrà iniciar la justificació per mitjà d’un formulari web (encara no disponible) i adjuntant la facturae amb les dades que es demanen (tan bon punt estigui definit tot aquest procediment us informarem de la forma més entenedora possible).
  A partir d’aquest moment Red.es inicia un procés de verificació de les dades i del compliment de la fase, què en alguns casos podria arribar a demanar al beneficiari poder-se connectar per verificar. Si tot és correcte, ordenen el pagament. Els pagaments els fan dos dies estipulats de cada mes.
  Desconeixem els dies que Red.es necessitarà per fer les verificacions, especialment durant els mesos inicials del programa, però tenen com objectiu pagar de la forma més immediata possible, preferiblement, entre 30 i 60 dies desprès de rebre la factura.
 • Fase 2.
  Un pagament final un cop justificada la segona fase de la prestació de la solució digital, amb un termini d’execució de 12 mesos, a comptar des de la data de la factura de la fase anterior.
  Novament, al finalitzar la fase caldrà omplir el formulari de justificació i esperar la validació per part de Red.es.

El % del pagament de cada fase depèn de cada categoria solucions de digitalització (consulteu a les fitxes de cada categoria a www.kitdigital.net , o a les bases de la convocatòria).

Què es l’Acord de Prestació de Solucions Digitals?

És el contracte que han de signar l’empresa beneficiària del bo digital i l’Agent Digitalitzador, que estableix la relació comercial, i que recollirà informació com el servei a implementar, funcionalitats, termini d’execució, obligacions d’ambdues parts respecte a l’ajut concedit, i l´import del bo digital aplicable.
Un cop formalitzat l’acord es podrà procedir a la prestació del servei de digitalització.

Cada convocatòria establirà el model dels Acords de Prestació de Solucions de Digitalització.

Quan s’ha de fer l’Acord de Prestació de Solucions Digitals?

Un cop l´empresa sol·licitant del bo digital ha estat notificada de forma positiva en l’atorgament de l’ajut, hi ha un termini de 6 mesos per a que ambdues parts signin l’Acord de Prestació de Solucions Digitals.

Què ha de contenir l’Acord de Prestació de Solucions Digitals?
 • Identificació de les parts signants, amb poder de representació suficient.
 • La referència al bo digital, com a dret de cobrament concedida al beneficiari
 • La referència al codi d’identificació de l’Agent Digitalitzador
 • El cost total de la solució de digitalització contractada a l’Agent Digitalitzador i data del contracte.
 • Prova de conformitat de la oferta per part del beneficiari.
 • Les funcionalitats/característiques tècniques i preu publicat a la referència del Catàleg de Solucions de Digitalització del Programa
 • El càlcul del cost total de la solució de digitalització
 • El desglossament dels conceptes subvencionables i els seus imports
 • L´import que el beneficiari haurà d’abonar dels seus fons, incloent els impostos aplicables.
 • L´import del bo digital com a dret al cobrament de la subvenció concedida, amb referència expressa a la cessió d’aquest a favor de l´Agent Digitalitzador.
 • La forma d’acreditació i calendari de pagament per cada fase de la prestació de la solució.
 • El conjunt d’obligacions de les parts, entre elles, el deure de col·laboració de l’Agent Digitalitzador amb el beneficiari dintre del marc de la subvenció, que inclou la correcta prestació del servei i la justificació de l’ajut davant l’entitat col·laboradora.
 • El compromís per ambdues parts de complir i garantir el principi de no causar dany significatiu de l’article 11 i obligacions adquirides.
 • Les indemnitzacions que han de rebre les parts en cas d’incompliment
 • Les clàusules aplicables a la resolució de possibles conflictes entre les parts.
 • Les clàusules aplicables en cas de perdre la condició d’Agent Digitalitzador.
 • Les declaracions responsables, al menys sobre:
  • Que s’ha formalitzat contracte previ entre el beneficiari i l’Agent Digitalitzador
  • Que no existeix vinculació entre ambdues parts.
  • Que el beneficiari no té prèviament la solució instal·lada
  • Que el beneficiari no ha rebut cap altre subvenció, ajut o recurs, per el mateix cost subvencionable de l’Acord de Prestació de Solucions de Digitalització.
Guia de l’Acord de Prestació de Solucions Digitals i Guia de Justificació de la 1ª Fase.
Com funciona la justificació de la subvenció?
 1. S’ha de realitzar una justificació de l’activitat subvencionada per cada Acord de Prestació de Solucions de Digitalització, sent els responsables finals els beneficiaris de la subvenció.
 2. La presentació de la justificació de la subvenció l’han de fer els Agents de Digitalització, en nom dels beneficiaris, i de conformitat amb la fases de prestació de la solució establertes a l’Acord de Prestació de Solucions de Digitalització. Es realitzarà mitjançant compte justificatiu simplificat amb aportació de justificants de despesa.
 3. La presentació de la justificació per cada fase es realitzarà exclusivament a través del formulari digital preestablert i disponible a través de la seu electrònica que es determini en cada convocatòria, accessible des de la plataforma Acelera Pyme.
 4. El termini màxim per presentar la justificació serà de 3 mesos des de la finalització de cada una de las fases de prestació de la solució, o les que estableixi cada convocatòria.
 5. En cas que no sigui presentada en aquest termini, es requerirà a l’Agent Digitalitzador i amb coneixement del beneficiari, que en 15 dies i de forma improrrogable sigui presentada. La presentació de la justificació en aquest temps addicional no eximeix al beneficiari i a l’Agent Digitalitzador de sancions.

El procediment e instruccions per la justificació es detallaran a cada convocatòria.

Quina documentació cal aportar en la justificació de la subvenció?

El compte justificatiu simplificat per la primera fase es composarà d’una memòria  que es correspondrà amb el formulari digital preestablert i que inclourà:

 • Detall tècnic i funcional de les solucions instal·lades i prestades i els seus costos de conformitat amb l’Acord de Prestació de les Solucions de Digitalització
 • Acreditació del compliment de l’activitat subvencionada
 • La factura emesa per l’Agent Digitalitzador i la documentació que acrediti l’abonament de la mateixa.
 • Conformitat expressa del beneficiari amb les solucions instal·lades
 • Declaració expressa del beneficiari no haver rebut cap altre subvenció, ajut o recurs per la mateixa acció subvencionable.
 • Proves pertinents sobre el compliment de les obligacions de publicitat que es recullen a l’article 34 de les bases de la convocatòria.

El compte justificatiu simplificat per la primera fase es composarà d’una memòria  que es correspondrà amb el formulari digital preestablert i que inclourà la mateixa documentació per la primera fase, però actualitzada, exceptuant la factura.

Quin format ha de tenir la factura?

L’Agent Digitalitzador emetrà una única factura per l’import total de la solució de digitalització. La factura ha de reflectir la reducció en l’import a abonar per el beneficiari en relació a la part subvencionada.

La factura ha de complir els següents requeriments:

 • Indicació del número de referència de l’Acord de Prestació de Solucions de Digitalització
 • Indicació expressa de la solució de digitalització adoptada i el període de prestació de la mateixa.
 • Indicació expressa de la quantia corresponent a la subvenció concedida amb el programa Kit Digital i que consta a l’Acord de Prestació de Solucions de Digitalització.
 • Indicació expressa de que ha sigut finançat a través de “Financiado por el Programa Kit Digital, Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España- Next Generation EU”.
Un Agent Digitalitzador es pot donar de baixa?

Si, és pot sol·licitar la retirada de condició d’Agent Digitalitzador, sempre i quan no existeixin feines pendent de realitzar o justificar derivats dels Acords de Prestació de Solucions Digitals establerts.

La sol·licitud de baixa es presenta a través de formulari electrònic que quedarà habilitat a la Seu Electrònica de Red.es